อัลบั้มของ Grover

อัลบั้ม

Academy 1:144 B1-B31 รูป
Elite30 รูป
Tamiya F-117114 รูป
Revell 240Z65 รูป
Trumpeter BTR-80116 รูป
Bandai AT-ST62 รูป
688 Chicago24 รูป
Swag19 รูป
Revell F-15E102 รูป
Bandai AT-AT63 รูป
Current Builds13 รูป
Misc33 รูป